حوض تفکیک و شستشوی پسته 5000

پسته ها بعد از پوست شدن و شستشوی مقدماتی جهت شستشوی تکمیلی و تفکیک از نظراحتمال آلودگی و مقدار کامل شدن مغز (که شامل سه دسته می باشد : پسته رسیده ، پسته نیمه رسیده و بدون مغز که به آن پوک می گویند) باید از این دستگاه عبور نمایند.
حوض تفکیک و شستشوی 5000 : ظرفیت این دستگاه با پوستکن 5000 همخوانی داشته ودارای شدت جریان 18/1 آمپر (سه فاز) و مصرف آب 1500 لیتر در ساعت می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد