گوگیر پسته 5000

بعد از اینکه پسته ها در دستگاه رطوبت گیر رطوبت سطحی خود را از دست دادند، وارد دستگاه گوگیر می شوند (در اصطلاح به پسته های پوست نشده در فرآوری پسـته گوی گفته می شود) این دستـگاه با استفاده از توپی های آلومینیومی صیقلی گوی ها را از خط فرآوری خارج می کند.
گوگیر 5000 : ظرفیت این دستـگاه با پسـته پوستکن های 4000 و 5000 همخوانی داشته و دارای شدت جریان مصرفی 5/3 آمپر سه فاز تولید می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد