کال پوستکن پسته

بعد از عمل پوستکنی پسته توسط دستگاه های پوستکن و نخاله گیر،  پسته نرسیده یا به اصطلاح کال که به صورت پوست نشده یا نیمه پوست شده در چرخه فرآوری باقی می ماند توسط  حوض تفکیک  و شستشو به خط فرآوری جانبی انتقال می یابند و توسط دستگاه کال پوستکن پوست گیری می شوند و عمل جداسازی پسته های نرسیده از رسیده در قسمت های غربال گوگیر و گوگیر هم اتفاق می افتد.

این دستگاه در دو مدل تولید می شود:

ردیفشرح کالاظرفیت در ساعتبرق مصرفی
1کال پوست کن 140همخوانی با پسته پوستکن های 140 و 40008/8 آمپر
2کال پوست کن 5000همخوانی با پسته پوست کن 500017/6 آمپر

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد