Warning: Declaration of UltimateElementor\Modules\DisplayConditions\Conditions\Acf_Text::get_repeater_control($condition) should be compatible with UltimateElementor\Modules\DisplayConditions\Conditions\Condition::get_repeater_control(array $condition) in /home/karacoi1/public_html/wp-content/plugins/ultimate-elementor/modules/display-conditions/conditions/acf-text.php on line 169

نوار تست پسته

از این دستگاه جهت باز بینی نهایی و یا درجه بندی محصول برای تولیدات متنوع در اغلب خطوط فرآوری مواد غذایی  استفاده می گردد و دارای شدت جریانی معادل 2/3 آمپر می باشد .

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد