نوار تست پسته

از این دستگاه جهت باز بینی نهایی و یا درجه بندی محصول برای تولیدات متنوع در اغلب خطوط فرآوری مواد غذایی  استفاده می گردد و دارای شدت جریانی معادل 2/3 آمپر می باشد .

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد