نخاله گیر پسته 5000

نخاله گیر پسته

از این دستگاه به دو منظور استفاده می شود:

1- تکمیل مرحله پوست کنی پسته

2- شستشوی مقدماتی 

پیچهایی که بر روی توپی این دستگاه قرار دارند با پیـچهای دستگاه پوستکن پسـته متفاوت بوده و از ضخامت کمتری برخوردار می باشند و درنتیجه به پسته آسیب نمی رسانند.

این دستگاه در دو سایز تولید می شود که عبارتند از:

ردیفشرح کالاظرفیتبرق مصرفیآب مصرفی
1نخاله گیر 140هم خوانی با پسته پوست کن 140 و 400008/8 آمپر300لیتر در ساعت
2نخاله گیر 5000هم خوانی با پسته پوست کن 500017/6 آمپر600لیتر در ساعت