غربال گوگیر 140

پسته ها بعد از خروج از دستـگاه حوض تفکیک و شستشو آب زیادی را با خود حمل می کنند بنابراین قبل از ورود به رطوبت گیر توسط دستـگاه غربال گوگیر، پسـته ها به کمک یک صفحه لرزان آب گیری شده و پسـته های ریز وچوب هایی که درسیستم فرآوری به دلیل چیده شدن نا صحیح وجود دارند از خـط خارج می شوند و در مرحله دوم به دلیل نوع پسته ممکن است پسته های پوست نشده ای وجود داشته باشد (که دراصطلاح فرآوری به آنهاپسته گوی گفته میشود)، این پسته ها با استفاده ازیک توپی آلومینیومی با طرح خاص از خط فرآوری خارج می شوند.
این دستـگاه می تواند با تمامی ظرفیـت ها و با شدت جریان 11/2 آمپر ( سه فاز) و مصرف آب 20 لیتر در ساعت کار کند.

دیدگاهتان را بنویسید