روغن زن خرما

از این دستـگاه برای آغشته نمودن خـرما با روغن های مخصوص خوراکی استفاده می شود. خـرماهایی که رطوبت چندانی ندارند و به صورت خرمای خشک می باشند جهت براق شدن توسط روغن هـای خوراکی با دستگاهی به نام روغن زن به این روغن ها آغشته شده و براق می شود این دستگاه با استفاده از حوله ای که درون استوانه اصلی نصب شده است می تواند روغن را درخود نگه دارد و از مصرف زیاد روغن جلوگیری می کند.

این دستگاه  با الکترو موتوری با شدت جریان1/7 آمپر کار می کند