خشک کن واگنی پسته

خشک شدن پسته به چند روش می تواند صورت گیرد یا توسط دستگاه خشک کن و یا میدان های تخصیص داده شده در ترمینال ها  و یا ترکیب این دو عمل ، یعنی مقداری از رطوبت توسط دستگاه خشک کن و مقدار رطوبت باقی مانده توسط میدان های پسته از پسته جدا می شود .

دستگاه های خشک کن پسته  واگنی در دو مدل تولید می شوند :

ردیفشرح کالاظرفیتبرق مصرفیگازوئیل مصرفیگاز مصرفی
1خشک کن 4واگنحدود 1000کیلوگرم12/2 آمپر7 لیتر در ساعت30-25 مترمکعب
2خشک کن 8واگنحدود 2000کیلوگرم16/5 آمپر14 لیتر در ساعت30-25 مترمکعب

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد