حوض تفکیک و شستشوی پسته 5000

حوض تفکیک و شستشوی پسته

پسته ها بعد از پوست شدن  و شستشوی مقدماتی جهت شستشوی تکمیلی  و تفکیک از نظراحتمال آلودگی و مقدار کامل شدن مغز (که شامل سه دسته می باشند : پسته های بدون مغز که به آنها پوک می گویند پسته های نیم مغز یا رو آبی و پسته های پر مغز) باید از این دستگاه عبور نمایند.

این دستگاه در دو مدل اصلی تولید می گردد که عبارتند از:

ردیفشرح کالاظرفیتبرق مصرفیآب مصرفی
1حوض تفکیک و شستشوی 4000هم خوانی با پسته پوست کن 140 و 400013/4 آمپر700 لیتر در ساعت
2حوض تفکیک و شستشوی 5000هم خوانی با پسته پوست کن 500018/1 آمپر 1500 لیتر در ساعت