حوض تفکیک و شستشوی پسته 4000

پسته ها بعد از پوست شدن و شستشوی مقدماتی جهت شستشوی تکمیلی و تفکیک از نظراحتمال آلودگی و مقدار کامل شدن مغز (که شامل سه دسته می باشد : پسته رسیده ، پسته نیمه رسیده و بدون مغز که به آن پوک می گویند) باید از این دستگاه عبور نمایند.
حوض تفکیک و شستشوی 4000 : ظرفیت این دستـگاه با پسته پوستکن های 140 و 4000 همخوانی داشته و دارای شدت جریان 13/4 آمپر (سه فاز) و مصرف آب 700 لیتر در ساعت می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید