تابلو برق

این دستگاه به منظور نصب و سیم بندی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی استفاده می شود که کلیدها و قطعات کنترلی و حفاظتی و لوازم نمایشگر روی آن نصب می باشد وجهت حفاظت ایمنی موتورها وقطعات الکترونیکی دستگاه های خط مورد نیاز است  که در دو مدل تابلوهای فرمان برای کنترل موتورهای  سه  فاز  یا تابلوهای  PLC  برای کنترل اتوماتیک فرایندها جهت خطوط فرآوری ، خشک کن و خندان کن تولید می شود.

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد