گوگیر پسته

بعد از اینکه پسته ها در دستگاه رطوبت گیر رطوبت سطحی خود را از دست دادند،  وارد دستگاه گوگیر

می شوند (در اصطلاح به پسته های پوست نشده در فرآوری پسـته گوی گفته می شود) این دستـگاه با

استفاده از توپی های آلومینیومی صیقلی گوی ها را از خط فرآوری خارج می کند.

این دستگاه در دو مدل تولید می شود که عبارتند از:

ردیفشرح کالاظرفیت در ساعتبرق مصرفی
۱گوگیر ۱۴۰همخوانی با پسته پوست کن ۱۴۰۸/۲ آمپر (سه فاز)
۲گوگیر ۵۰۰۰همخوانی با پسته پوست کن ۴۰۰۰ و ۵۰۰۰۳/۵ آمپر (سه فاز)

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد