کال پوستکن پسته

بعد از عمل پوستکنی پسته توسط دستگاه های پوستکن و نخاله گیر،  پسته نرسیده یا به اصطلاح کال که به صورت پوست نشده یا نیمه پوست شده در چرخه فرآوری باقی می ماند توسط  حوض تفکیک  و شستشو به خط فرآوری جانبی انتقال می یابند و توسط دستگاه کال پوستکن پوست گیری می شوند و عمل جداسازی پسته های نرسیده از رسیده در قسمت های غربال گوگیر و گوگیر هم اتفاق می افتد.

این دستگاه در دو مدل تولید می شود:

ردیفشرح کالاظرفیت در ساعتبرق مصرفی
۱کال پوست کن ۱۴۰همخوانی با پسته پوستکن های ۱۴۰ و ۴۰۰۰۸/۸ آمپر
۲کال پوست کن ۵۰۰۰همخوانی با پسته پوست کن ۵۰۰۰۱۷/۶ آمپر

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد