نخاله گیر ۱۴۰

از این دستگاه به دو منظور استفاده می شود:
-۱ تکمیل مرحله پوستکنی پسته
-۲ شستشوی مقدماتی
پیچهایی که بر روی توپی این دستگاه قرار دارند با پیـچهای دستگاه پوستکن پسـته متفاوت بوده و از ضخامت کمتری برخوردار می باشند و درنتیجه به پسته آسیب نمی رسانند.
نـخاله گیر ۱۴۰ : ظرفیت این دستگاه با پسته پوستکن های ۱۴۰ و ۴۰۰۰ همخوانی داشته و دارای شدت جریانی معادل ۸/۸ آمپر و مصرف آب ۳۰۰ لیتر درساعت می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد