سورت مکشی پسته

در بعضی از مراکز عمل جـداسازی پسـته های روآبی از پسـته های سنگین بدرستی انجام نمی شود

و لازم است بعد از فرآوری ، این جـداسازی انجام گیرد که در این دستگاه پسته ها به سه دسته پوک

 نیم مغز و پرمغز تفکیک می شوند .

در این دستگاه با نیروی مکش باد یکنواخت و با قابلیت تنظیم آسان و همچنین تخلیه مخازن پوک و

نیمه مغز به طور اتوماتیک با دریچه های ایرلاک ، عمل تفکیک انجام می شود و نیاز به شدت جریانی

حدود ۱۸ آمپر دارد .

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد