روغن زن خرما

از این دستـگاه برای آغشته نمودن خـرما با روغن های مخصوص خوراکی استفاده می شود.

خـرماهایی که رطوبت چندانی ندارند و به صورت خرمای خشک می باشند جهت براق شدن

توسط روغن هـای خوراکی با دستگاهی به نام روغن زن به این روغن ها آغشته شده و براق

می شود این دستگاه با استفاده از حوله ای که درون استوانه اصلی نصب شده است می تواند

روغن را درخود نگه دارد و از مصرف زیاد روغن جلوگیری می کند

این دستگاه  با الکترو موتوری با شدت جریان۱/۷ آمپر کار می کند

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد