خوشه گیر

این دستگاه برای افزایش ظرفیت خطوط فرآوری پسته و جلوگیری از ضایعات آن کاربرد بالایی دارد .

در مناطقی که خوشه های ضخیم تری  دارند و یا دانه های آن از انواع حساس و آسیب پذیر می باشند ، باید

خوشه و برگ محصول را قبل از ورود به دستگاه پوستکن ، از دانه های آن جدا نمود . دستگاه خوشه گیر این

عمل رابدون صدمه زدن به محصول باکیفیت ودقت بالایی انجام می دهد. طراحی ویژه این دستگاه آن رابرای

انواع پسته های حساس و آسیب پذیر مناسب می سازد و ظرفیت این دستگاه با تمام خطوط فرآوری شرکت

کارا کرمان هماهنگی دارد و  شدت جریان آن معادل ۳/۵ آمپر (سه فاز) می باشد.

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد