خشک کن واگنی پسته

خشک شدن پسته به چند روش می تواند صورت گیرد یا توسط دستگاه خشک کن و یا میدان های تخصیص داده شده در ترمینال ها  و یا ترکیب این دو عمل ، یعنی مقداری از رطوبت توسط دستگاه خشک کن و مقدار رطوبت باقی مانده توسط میدان های پسته از پسته جدا می شود .

دستگاه های خشک کن پسته  واگنی در دو مدل تولید می شوند :

ردیفشرح کالاظرفیتبرق مصرفیگازوئیل مصرفیگاز مصرفی
۱خشک کن ۴واگنحدود ۱۰۰۰کیلوگرم۱۲/۲ آمپر۷ لیتر در ساعت۳۰-۲۵ مترمکعب
۲خشک کن ۸واگنحدود ۲۰۰۰کیلوگرم۱۶/۵ آمپر۱۴ لیتر در ساعت۳۰-۲۵ مترمکعب

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد