حوض تفکیک و شستشوی پسته

پسته ها بعد از پوست شدن  و شستشوی مقدماتی جهت شستشوی تکمیلی  و تفکیک از نظراحتمال آلودگی و مقدار کامل شدن مغز (که شامل سه دسته می باشند : پسته های بدون مغز که به آنها پوک می گویند پسته های نیم مغز یا رو آبی و پسته های پر مغز) باید از این دستگاه عبور نمایند.

این دستگاه در دو مدل اصلی تولید می گردد که عبارتند از:

ردیفشرح کالاظرفیتبرق مصرفیآب مصرفی
۱حوض تفکیک و شستشوی ۴۰۰۰هم خوانی با پسته پوست کن ۱۴۰ و ۴۰۰۰۱۳/۴ آمپر۷۰۰ لیتر در ساعت
۲حوض تفکیک و شستشوی ۵۰۰۰هم خوانی با پسته پوست کن ۵۰۰۰۱۸/۱ آمپر 1500 لیتر در ساعت

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد