حوض تفکیک و شستشوی پسته ۴۰۰۰

پسته ها بعد از پوست شدن و شستشوی مقدماتی جهت شستشوی تکمیلی و تفکیک از نظراحتمال آلودگی و مقدار کامل شدن مغز (که شامل سه دسته می باشد : پسته رسیده ، پسته نیمه رسیده و بدون مغز که به آن پوک می گویند) باید از این دستگاه عبور نمایند.
حوض تفکیک و شستشوی ۴۰۰۰ : ظرفیت این دستـگاه با پسته پوستکن های ۱۴۰ و ۴۰۰۰ همخوانی داشته و دارای شدت جریان ۱۳/۴ آمپر (سه فاز) و مصرف آب ۷۰۰ لیتر در ساعت می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

سایت در حال تست و بروزرسانی می باشد