گوگیر پسته ۵۰۰۰

  • توضیحات

توضیحات محصول

بعد از اینکه پسته ها در دستگاه رطوبت گیر رطوبت سطحی خود را از دست دادند، وارد دستگاه گوگیر
می شوند (در اصطلاح به پسته های پوست نشده در فرآوری پسـته گوی گفته می شود) این دستـگاه با
استفاده از توپی های آلومینیومی صیقلی گوی ها را از خط فرآوری خارج می کند.
گوگیر ۵۰۰۰ : ظرفیت این دستـگاه با پسـته پوستکن های ۴۰۰۰ و ۵۰۰۰ همخوانی داشته و دارای شدت
جریان مصرفی ۵/۳ آمپر سه فاز تولید می باشد.