کال پوست کن ۱۴۰

  • توضیحات

توضیحات محصول

بعد از عمل پوستکنی پسته توسط دستگاه های پوستکن و نخاله گیر، پسته نرسیده یا به اصطلاح کال
که به صورت پوست نشده یا نیمه پوست شده در چرخه فرآوری باقی می ماند توسط حوض تفکیک و
شستشو به خط فرآوری جانبی انتقال می یابند و توسط دستگاه کال پوستکن پوست گیری می شوند و
عمل جداسازی پسته های نرسیده از رسیده در قسمت های غربال گوگیر و گوگیر هم اتفاق می افتد.
کال پوستکن۱۴۰: ظرفیت این دستگاه با پسته پوستکن های ۱۴۰ و ۴۰۰۰ همخوانی داشته ودارای شدت
جریان ۸/۸ آمپر می باشد .