دانه کن ۹۰

  • توضیحات

توضیحات محصول

از این دستگاه معمولا در ابتدای خطوط فرآوری و به منظور جداسازی اولیه پسته از خوشه استفاده می شود .
در مناطقی که برداشت پسته بوسیله کارگران بصورت دستی و غیر مکانیزه انجام می شود معمولا خوشه زیادی
وارد سیستم فرآوری خواهد شد که این اتفاق باعث اخلال در عملکرد کمی و کیفی فرآوری می گردد و به همین
منظوردستگاه دانه کن رادر ابتدای خط فرآوری نصب کرده تا مقدارقابل توجهی ازخوشه ها حذف شوند و نتیجه
بهتری از خط فرآوری حاصل شود.
دانه کن ۹۰ دارای ظرفیتی معادل ۳ متر مکعب در ساعت با شدت جریان ۷/۵ آمپر (تک فاز) می باشد.