حوض تفکیک و شستشوی پسته ۵۰۰۰

حوض تفکیک و شستشوی پسته ۵۰۰۰

  • توضیحات

توضیحات محصول

پسته ها بعد از پوست شدن و شستشوی مقدماتی جهت شستشوی تکمیلی و تفکیک از نظراحتمال آلودگی
و مقدار کامل شدن مغز (که شامل سه دسته می باشد : پسته رسیده ، پسته نیمه رسیده و بدون مغز که به آن
پوک می گویند) باید از این دستگاه عبور نمایند.
حوض تفکیک و شستشوی ۵۰۰۰ : ظرفیت این دستگاه با پوستکن ۵۰۰۰ همخوانی داشته ودارای شدت جریان
۱۸/۱ آمپر (سه فاز) و مصرف آب ۱۵۰۰ لیتر در ساعت می باشد.